Hudba Time for love

"Rajská hudba" z projektu Time for love
CD1 Time for love - Intuitive Concert a
CD2 TIME FOR LOVE


Paradise music from project Time for love

Paradiesische Musik aus Projekt Time for love

CD1: Time for love - Intuitive Concert


CD2: TIME FOR LOVE


"Rajská hudba" z projektu Time for love
Paradise music from project Time for love
  
CD1 Time for love - Intuitive Concert a
CD2 Time for love (Theme)


Obě tato CD byla nahrána živě bez přípravy v Praze.
Prostoupila mnou univerzální tvořivá síla a láska, která vedla můj prstoklad.

Tato unikátní hudba je vícedimenzionální, kvantově prostorová. 
Je bránou do velkého opravdového světa naší vnitřní věčné existence.

Both CDs have been recorded live without preparation in Prague.

The universal creative force and love permeated myself and led my fingering.

This unique music is multi-dimensional and quantum spatial. It is a gateway into a great true world of our inner eternal existence.Hudbu doporučujeme poslouchat na sluchátka, vnořit se do tónů, objevit dosud nepoznané vlastní vnitřní světy.... 

We recommend to listen to the music with headphones, to immerse in tones, to discover undiscovered inner worlds...

HANY ANTONINOVA

CD1 Time for love - Intuitive concert

 • Hlubinná harmonizace mezilidských vztahů. Hudba očišťuje všechny komunikační úrovně člověka, sjednocuje je a dokonale harmonizuje. Propojuje tak úroveň vědomou, podvědomou, nevědomou a nadvědomou do absolutní jednoty.

  Na CD Time for love - Intuitive Concert jsou dvě vývojové fáze jednoho obrazu (Milenci v ohni). Tyto fáze znázorňují zrání jakéhokoli vztahu, od počátečních náznaků komunikace až po hluboký cit.

  Deep harmonization of interpersonal relations. Music purifies all communication levels of a human being, it unifies and harmonizes them. It interconnects conscious, subconscious, unconscious and supraconscious levels and brings them to absolute oneness.


Nová žena se zrodila a vstupuje na Zem. Její příchod je veliký. Mění vše pokřivené a narovnává ho do pravé podoby. Transformuje se komunikace a všichni duchové začínají plnit své primární úkoly. Je silná a neohrožená. Přináší znovuzrození elementů do hmotné podstaty. Všechno hmotné jí vzdává hold. Stala se Pramatkou.

A new woman is born and enters Earth. Her arrival is great. It changes everything crooked and straightens it into its true shape. Transforms communication, and all spirits begin to fulfill their primary tasks. She is strong and fearless. It brings the rebirth of the elements into the material essence. All material gives her tribute. She became a Pre-mother.
CD2 Time for love (Theme)

 • Speciální nahrávka směřující člověka k absolutnímu odpuštění sobě i druhým.

  Na tomto CD je ilustrace z obrazu Galaktický polibek. Jedná se o hlubinné léčení barvou a zvukem zároveň. Tato hudba otevírá srdce a hojí rány díky propojení účinků barevných a hudebních vibrací.

  Time for love - Cd Singl
  A special audio recording directing a human being towards the absolute forgiveness to one's self and others.

Pramatka vstupuje na Zem se všemi svými světelnými energiemi. Všechno a všechny obklopuje její láskyplné fluidum. Přichází s ní i její děti. Adam a Eva si odpouští, odpouští si flora i fauna. Všichni se těší do jejího Nového světa. 


Pre-mother entered the Earth. Everything and everybody surrounds her loving fluid. Adam and Eve are forgiving each other, flora and fauna too. Everyone is looking forward to her new world.