Osobní obrazy

OBRAZY NA MÍRU - OSOBNÍ OBRAZY

Personal paintings
Persönliche Bilder


PRODUCTS ARE TRADEMARKET. 
REGISTERED TRADE MARK HLUBINNÁ HARMONIZACE®


Ukázka léčivého Rajského obrazu, autorka Hany Antoninova,
Vytvořeno na zakázku. 

Heilendes Beispiel

A sample of the healing Paintings

Každou nemoc je možné léčit - má svůj energetický vzorec, který se dá vypočítat nebo odvodit na základě hlubinné rodové analýzy.

Každý stav, který lidé nazývají nemoc se dá dostat do "bodu zvratu". 
 
Jak? Tím, že člověk vězme svůj osud do svých rukou.
Vytvářím léčivé obrazy, které umí rozpouštět rodové i mezirodové zátěžové vazby ve všech univerzálních prostorech.
Díky tomu mohou mé obrazy vyléčit jakoukoli nemoc, protože s uvolňováním všech těchto vazeb jsou zároveň kódovány na rozpuštění konkrétního energetického vzorce nemoci, poškozených vztahů apod.


Umístění takového obrazu do osobního prostoru přináší i vysokou ochranu daného prostoru - bytu, domu, a stálý pozitivní náboj, který eliminuje veškeré možné pokusy vnějších sil o destabilizaci tohoto náboje.Takový prostor se stává stabilně harmonickým a nenapadnutelným.


Hany AntoninovaEach disease can be treated - it has its energy formula that can be calculated or derived based on a deep gender analysis. Any condition that people call disease can get to the "turning point".

How? By taking one's own destiny into your hands.I create healing paintings that can dissolve the gender and inter-ethnic stresses in all the universal spaces.
Thanks to this, my paintings can cure any illness, since the release of all these links is also coded to dissolve a particular energy pattern of illness, damaged relationships,

The placement of such an painting into the personal space also brings high protection to the space - the flat, the house, and the constant positive charge, which eliminates all possible attempts of the external forces to destabilize this charge. Such space becomes stably harmonious and unreachable.


Jede Krankheit kann behandelt werden - sie hat ihre Energieformel, die basierend auf einer tiefen Gender-Analyse berechnet oder abgeleitet werden kann.Jeder Zustand, den Menschen Krankheit nennen, kann zum "Wendepunkt" führen.

Wie? Indem Sie das eigene Schicksal in Ihre Hände nehmen.
Ich erschaffe heilende Bilder, die das Geschlecht und die interethnischen Spannungen in universellen Räumen auflösen können.


Dank dessen können meine Bilder jede Krankheit heilen, da die Freigabe all dieser Verbindungen auch kodiert ist um ein bestimmtes Energiemuster von Krankheit, beschädigten Beziehungen,
Die Platzierung eines solchen Bildes in den persönlichen Raum bringt auch einen hohen Schutz für den Raum - die Wohnung, das Haus und die konstante positive Ladung, die alle möglichen Versuche der äußeren Kräfte, diese Ladung zu destabilisieren, eliminiert. Dieser Raum wird stabil harmonisch und unerreichbar.
Jak obrazy léčí?


JAK LÉČÍ KVANTOVÉ OBRAZY

Všechny obrazy, které vytvářím, jsou unikátní živé léčivé obrazy, jejichž léčebným prvkem je síla kvantové energie. 

Má tvorba prošla postupně velkým vývojem, až k napojení na tato vysoce léčivá spektra.

Tyto obrazy jsou celistvé a hluboké, protože jejich motivy jsou rozprostřeny v jednom okamžiku do všech paralelních světů. Obraz tak prochází všemi realitami zároveň. 

Účinnost osobních obrazů je nakódována pouze pro harmonizaci při vlastním individuálním napojení. 

Možností setkat se s mými obrazy a zažít jejich léčivé účinky je například návštěva některé z léčivých výstav, které už probíhají, nebo jsou prezentovány na speciálních "jednorázových akcích". Všechny tyto léčivé výstavy jsou zároveň doprovázeny hudbou pro komplexní účinnost jak barevné, tak i zvukové vibrace.

Obecné pojednání o kvantových obrazech:I mpulsy kvantové energie se díky barevné vibraci dostávají až do nejhlubších záznamů duše, kde léčí a proměňují zátěžové záznamy. Základními okruhy léčebného působení kvantových obrazů jsou: hojnost, ochrana, vztahy, zdraví. Kvantové obrazy působí plošně a reagují na vše co se děje v místnosti, bytě nebo domě, kde je takový obraz umístěn. Léčení uskutečňují podle aktuálních potřeb majitele obrazu automaticky nebo při přímém napojení na obraz v případě vědomé potřeby. Kvantové obrazy jsou samotnou "čtečkou" informací. Při přímém napojení na pole kvantového obrazu dojde k načtení informací z aurického pole léčeného člověka (většinou majitele obrazu, pokud obraz není nakódován např. na skupinu lidí) a dotyčný je léčen kvantovou barevnou vibrací. Probíhá Éterické léčení barvou podle metodiky Hlubinné harmonizace. Celý proces trvá intenzivně 1 - 1,5 hod. Poté je doporučován relaxační režim (min. 12 hod.).Působení kvantových obrazů je stálé. Jsou vytvořeny pomocí konstantní kvantové energie, která je stále aktivní, nabíjí a uvádí všechno a všechny v blízkosti jejího zářiče do rovnováhy.

S pozdravem

H. A.